สมัครสอบ / อบรม ICT

โครงการ การพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- รอบอบรมยังไม่เปิด -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ 200 บาท และส่งหลักฐานการชำระเงิน


(สำหรับ น.ศ. ที่สอบครั้งแรกให้แนบบัตร น.ศ. หรือบัตรประชาชน แทนสลิปโอนเงิน)