สมัครสอบ / อบรม ICT

โครงการ การพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- รอบอบรมยังไม่เปิด -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

รอบที่ 1

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 9.30-10.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 2

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 11.00-12.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 3

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 4

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 15.00-16.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 5

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 9.30-10.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 6

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 11.00-12.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 7

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 8

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 15.00-16.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 9

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 9.30-10.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 10

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 11.00-12.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 11

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 12

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 15.00-16.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 13

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 9.30-10.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 14

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 11.00-12.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 15

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 16

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 15.00-16.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 17

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 9.30-10.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 18

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 11.00-12.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 19

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อ


รอบที่ 20

สำหรับ น.ศ. รหัส 58-63 สอบวันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 15.00-16.00 น. (ใช้เวลาสอบ 40 นาที)

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่เพื่อส่งหลักฐาน

สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ 200 บาท และส่งหลักฐานการชำระเงิน

ได้ไม่เกินวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ภายในเวลา 16.00 น.

(สำหรับ น.ศ. ที่สอบครั้งแรกให้แนบบัตร น.ศ. หรือบัตรประชาชน แทนสลิปโอนเงิน)